Ορθή Επανάληψη των Διαγωνισμών 1992/28-02-2014 και 1993/28-02-2014 στα πλαίσια του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Ορθή Επανάληψη των Διαγωνισμών 1992/28-02-2014 και 1993/28-02-2014 στα πλαίσια του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

1320

Στον Πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «Εκκίνηση Διαβούλευσης και διερεύνηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης στο Νότιο Αιγαίο» στο άρθρο 19 Στάδιο 1 σελίδα 27, εκ παραδρομής δεν είχε επαναληφθεί η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών που είναι η 17/03/2014 και ώρα 13:00 μ.μ.

Στον Πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου σε δράσεις δημοσιότητας» στο άρθρο 20 – Στάδιο 1 Σελίδα 26, εκ παραδρομής δεν είχε επαναληφθεί η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών που είναι η 17/03/2014 και ώρα 13:00 μ.μ.

Συνημμένα επισυνάπτονται οι διορθωμένες προσκλήσεις ενδιαφέροντος των διαγωνισμών.

Συνημμένα αρχεία: 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΝ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση για διαβούλευση και εξωτερικό-εσωτερικό περιβάλλον ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ…