Περιφερειακή Ομάδα Οικοτουρισμού (REC)

Ο κύριος στόχος του έργου DESTIMED PLUS είναι να δοκιμάσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πολιτικής και διακυβέρνησης σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα  για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια προστατευόμενη περιοχή που εξισορροπεί τους στόχους ανάπτυξης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. 

Συγκεκριμένα, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, σαν ένας από τους εταίρους του έργου, θα δραστηριοποιηθεί στο νησί της Καρπάθου και συγκεκριμένα  στις προστατευόμενες περιοχές της Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας και Παράκτιας Θαλάσσιας Ζώνης και Κεντρικής Καρπάθου. 

ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (REC)

Η «Περιφερειακή Ομάδα Οικοτουρισμού» (Regional Ecotourism Cluster -REC) είναι μια διϋπηρεσιακή ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο των συμμετεχουσών Περιφερειακών Αρχών, προκειμένου να διαχειριστεί και να εποπτεύσει ολόκληρη την εφαρμογή του πακέτου εργασίας 3 που αφορά στις πιλοτικές δράσεις.

Το REC πρέπει να συσταθεί με επίσημη απόφαση και να έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έργου.

Το REC πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους τουλάχιστον των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού και περιβάλλοντος.

Επίσης, μπορεί να διευρυνθεί συμπεριλαμβάνοντας κι άλλα τμήματα ή υπηρεσίες (μεταφορές, εμπόριο, κ.λπ.) όπως κι άλλους σχετικούς φορείς (Επιμελητήρια, Ερευνητικά κέντρα κ.λπ.) που έχουν άμεση σχέση με την Περιφερειακή Αρχή.

Ο κύριος στόχος του REC είναι να ενισχύσει τη διϋπηρεσιακή ενσωμάτωση των θεματικών του τουρισμού και της διατήρησης περιβάλλοντος στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού των εμπλεκόμενων περιοχών.

Ειδικοί στόχοι του REC είναι:

Ι. Από κοινού συνεργασία για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση και παρακολούθηση της αντίστοιχης πιλοτικής δράσης, όσον αφορά στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.

ΙΙ. Υποστήριξη για την ενσωμάτωση της προσέγγισης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) στον παράκτιο τουρισμό.

III. Παροχή δεδομένων στο έργο για τον εντοπισμό κοινών στόχων και πολιτικών αναγκών ώστε να συντεθούν σε ένα πολιτικό σχέδιο για κάθε περιοχή.

  1. Να υποστηρίξει την προσπάθεια προώθησης των προϊόντων του έργου σε τουριστικές εκθέσεις και πέραν αυτού.
  2. Να συμμετέχει στη σύλληψη και την ίδρυση του Μεσογειακού Cluster Οικοτουρισμού -REC, που θα πραγματοποιηθεί από τη CPMR.

Τα κύρια καθήκοντα του REC στο έργο είναι:

Σχετικά με το LEC:

– η αναγνώριση της πιλοτικής περιοχής (δηλαδή της προστατευόμενης περιοχής),

– να υποστηρίξει τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής  και την ίδρυση της «Τοπικής Ομάδας Οικοτουρισμού» (LEC) και

– να επιβλέπει το έργο του LEC.

Σχετικά με το πιλοτικό τουριστικό πακέτο θα πρέπει:

– να επιβλέπει και να διευκολύνει τον σχεδιασμό και την προώθηση του πιλοτικού πακέτου σε τοπικό επίπεδο

– να συμμετέχει στην πρώτη και στην τελευταία δοκιμή («επιτόπιος τελικός έλεγχος») του πιλοτικού πακέτου της δικής του πιλοτικής περιοχής

– να συμμετέχει στο 2ο τεστ («πλήρης δοκιμή») σε άλλη πιλοτική περιοχή

– να πραγματοποιήσει την προκαταρκτική ποιοτική αξιολόγηση του δικού του πιλοτικού πακέτου μετά από κάθε δοκιμή (σύνολο τρεις).

Σχετικά με την πιλοτική παρακολούθηση πακέτων θα πρέπει:

– να διασφαλίσει την παροχή δεδομένων για την παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών και δεικτών διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο και 

– να εξασφαλιστεί  ότι σε επίπεδο πιλοτικής τοποθεσίας όλα τα δεδομένα για την παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών και δεικτών διακυβέρνησης συλλέγονται δεόντως και τηρείται το χρονοδιάγραμμα.

Σχετικά με την παρακολούθηση της πιλοτικής δράσης πρέπει να:

-διευρύνει τη διάδοση του πιλοτικού μοντέλου και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας και 

– να ενσωματώσει τουριστικές πολιτικές που σχετίζονται με τη φύση και, εάν είναι δυνατόν, σύμφωνα με άλλες πολιτικές της Περιφέρειας όπως ΟΔΠΠ κ.λπ.

Απόφαση ορισμού REC ΔΙΑΥΓΕΙΑ