Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για τις ΣΜΕ 01/2020 και ΣΜΕ 02/2020 στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων WINTERMED και DESTIMED+ αντίστοιχα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΕ 01/2020 WINTERMED

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΕ 02/2020 – DESTIMED+