Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για τη ΣΜΕ 04/2021 (έργο LABELSCAPE):

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΜΕ 4.2021 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΜΕ 4.2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ