ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου σε δράσεις δημοσιότητας στα πλαίσια του έργου «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο 2007-2013».», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος 2007-2013».

Συνημμένο αρχείο: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΝ