Τοπική Ομάδα Οικοτουρισμού (LEC)

Ο κύριος στόχος του έργου DESTIMED PLUS είναι να δοκιμάσει ένα
ολοκληρωμένο μοντέλο πολιτικής και διακυβέρνησης σε τοπική και
περιφερειακή κλίμακα για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση τουριστικών
δραστηριοτήτων σε μια προστατευόμενη περιοχή που εξισορροπεί τους
στόχους ανάπτυξης και διατήρησης της βιοποικιλότητας.
Συγκεκριμένα, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΕ, σαν ένας από τους εταίρους του έργου, θα δραστηριοποιηθεί στο νησί της
Καρπάθου και συγκεκριμένα στις προστατευόμενες περιοχές της Βόρειας
Καρπάθου και Σαρίας και Παράκτιας Θαλάσσιας Ζώνης και Κεντρικής
Καρπάθου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ «ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΎ» (LEC)

Το LEC (Local Ecotourism Cluster – Τοπική Ομάδα Οικοτουρισμού) είναι το
«διακυβερνητικό όργανο» της διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού που θα
εφαρμοστεί σε κάθε πιλοτική περιοχή. Το LEC λοιπόν πρέπει να απαρτίζεται
από τοπικούς θεσμικούς φορείς και εποπτεύεται από το REC, που είναι η
Περιφερειακή Ομάδα Οικοτουρισμού (Regional Ecotourism Cluster). Επίσης
το LEC θα έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έργου.
Σχετικά με τη λειτουργία του LEC, πρέπει:
– να προγραμματίζονται συναντήσεις LEC
– να δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα με στόχο την βιώσιμη τουριστική
ανάπτυξη
– να καθοριστούν και να εγκριθούν κατευθυντήριες γραμμές για μια
«Στρατηγική για οικολογική / βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» της ίδιας της
Προστατευόμενης Περιοχής, ως σημείο αναφοράς για το πιλοτικό πακέτο
– και να προωθείται το έργο του LEC (συμπεριλαμβανομένου του πιλοτικού
πακέτου) σε τοπικό επίπεδο
Παράλληλα, το LEC έχει την ευθύνη να σχεδιάσει και να διαχειριστεί το
πιλοτικό τουριστικό πακέτο.
Η ομάδα του LEC απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
 Επαρχείο Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, Εκπρόσωπος: Έπαρχος
Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, κα Καλλιόπη Νικολαΐδου
 Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου,
Εκπρόσωποι: κ. Ντίνος Πρωτόπαπας και κα Φωτεινή Φράγκου

 Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου, Εκπρόσωπος: Πρόεδρος
κ. Νικόλαος Λύκος
 Ειδικός συνεργάτης Τουρισμού Δήμου Καρπάθου, κ. Ανδρέας
Τσαγκάρης
 Ένωση Ξενοδόχων Καρπάθου, Εκπρόσωποι: κ. Ηλίας Αλεξίου και κ.
Μανώλης Μαγριπλής
 Γραφείο Γενικού Τουρισμού «Karpathos Travel», Εκπρόσωπος: κ.
Μιχάλης Ρεΐσης, κα Καλλιόπη Ρεΐση